Midtjylland: Et anlæg ved Arla i Videbæk som tænkes at virke sammen med en 2,5 GW vindmøllepark i Vesterhavet, se:

 

 

Anlægget forsyner flere fjernvarmebyer i det Midtjyske, se:

 Funktionsprincip: Den måde affaldsforbrændingen interaktiverer med meget varm energi fra overskudsstrøm fra møllerne i det termiske lager, gør reelt at strøm kan lagres og genvindes 100 % set i den sammenhæng at kraftværksystemet øger effektiviteten på affaldets el-produktion. Når møllerne forsyner ligger kraftværket stille og affald brændes løbende og varmer det termiske lager. Røggassen renses for co2 og der produceres naturgas eller metanol via elektrolyse og den samlede økonomi gør de fossilfrie brændstoffer billigere end de fossile.

·       Anlæggets batteriydelse gør at anlægget kan yde hele regionens el-behov i 14 dage uden vind. Det som gør den samlede anlægskonfiguration unik: • Det antages i dag at det koster 300 kr/ton at fange CO2 i røggas ved normal Carbon Capture. Anlægget her som tillader kontinuerlig elektrolyse, afsætter ilt løbende. Ilten fødes ind i forbrændingen og der kommer derfor ren koncerteret CO2 ud fra forbrændingen når luftens kvælstof ikke er med i forbrændingsprocessen. CO2'en er herefter gratis at udtage til metanolproduktionen.  

·       Det termiske lagers batterifunktion tillader dels forsyning af el-nettet ved behov for strøm, når møllerne ikke forsyner, men det tillader også en kontinuerlig brintproduktion til metanolproduktionen. Når det er muligt, så er det fordi det termiske lager har 2 funktioner. 1) I stedet for 300 MW affald og biomasse yder 60 MW el kontinuerlig kan lageret gemme el-produktionsevnen, og anlægget yder ikke strøm i 10 dage og yder efterfølgende 300 MW i 2 dage. 2) Når lageret er middel varmt når affaldet har varmet lageret til omkring 450 C, så varmer overskudsstrømmen lageret maksimalt til 600 C. Denne yderligere opvarmning af lageret gør at den samlede el-virkning af de samlede lagrede energikilder øges. Hvis lageret er tilført 220.000 MWh fra affaldet og halm og lageret varmes yderligere med 80.000 MWh overskudsstrøm. NU yder lageret samlet 140.000 MWh brugbar strøm. Ved ren biomasse ville anlægget have afsat 60.000 MWh el, så den meget varme energi fra overskudsstrømmen genvindes 100 %. Det er en meget rationel og billig batterifunktion. Det samlede projekt tænkes at virke ved Arla og Arinco i Videbæk og der opføres en nye procestunge industrier som kunne være en kartoffelmelsfabrik og en spåpladefabrik.

 

Det samlede projekt til 45 mia. vil afgasse hele området gylle og producere 600.000 MWh/år biogas uden støtte når biogaskapaciteten 3dobles på anlægget i Videbæk. Når anlægget afskrives på normale vilkår, varme og procesenergi sælges til priser normale priser, halm og træ afregnes til normale priser, så skaber projektet et årligt overskud på 800 mio. En del af dette overskud skal gå til at reducere Arla og Arinco’ årlige omkostninger til energi og til at betale Landbruget for gylleunderlaget til biogas og betale en højere pris for halm.

 

For at give en idé om omfang og størrelsen for de komponenter, vores anlæg kommer til at samle under et, her er nogle billeder, der kan forklare hvad det drejer sig om.